Transurethral resection of prostate

بزرگی خوش خیم پروستات که اصطلاحاً آدنوم پروستات گفته می شود ، شایع ترین تومور نئوپلاستیک مردان است. رشد و تغییر شکل پروستات در طول زندگی یک مرد با ایجاد بزرگی خوش خیم پروستات(BPH) کیفیت زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. BPHیکی از شایع ترین و عذاب آورترین اختلالات در جمعیت مذکر است. هیچ معاینه فیزیکی یا تست آزمایشگاهی یا تصویربرداري اختصاصی براي BPH وجود ندارد و تشخیص این بیماري با تجمیع داده هاي مختلف و رد سایر تشخیص هاي افتراقی انجام می شود.

ادامه مطلب