آسپیراسیون

آسپیراسیون محتویات معده به ریه یکی ازعوارض جدي و قابل پیشگیري به دنبال تأخیر در تخلیه معده در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه می باشد که شیوع بسیار بالایی دارد و می تواند باعث افزایش ابتلا به پنومونی و حتی منجر به مرگ بیمار شود. آسپیراسیون زمانی رخ می دهد که غذا، ترشحات، مایعات یا ترکیبات فرارمانند گازوئیل وارد ریه شده و باعث التهاب و پنومونیت شیمیایی شوند. عوامل مستعدکننده آسپیراسیون عبارتند از: تغییر سطح هوشیاری بعلت بیماری ها، آرامبخش ها و بی هوشی ها، درد هنگام بلع (دیس فاژی) به علل نقائص حرکتی مری یا رفلاکس معده، قطع مکانیکی موانع دفاعی مانند انتوباسیون یا تراکئوستومی، استفراغ ثابت بعلل عفونت گوارشی، شیمی درمانی، مواد استفراغ آور مانند ایپکا و بعد از بیهوشی.

ادامه مطلب