مرکز ایده شرکت بهساوی آماده همکاری با پژوهشگران و محققان علوم پزشکی و مهندسی پزشکی در زمینه های زیر می باشد:
۱) مشارکت و همکاری با پژوهشگران در زمینه تکمیل ایده های تحقیقاتی و ارائه راهکارهای علمی به منظور تقویت ایده ها
۲)تکمیل اظهارنامه ها و پروتوکل های ایده ها و ثبت ایده های تحقیقاتی و انجام فرآیند ثبت اختراع
۳)مشارکت در ساخت و تجاری سازی ایده های تحقیقاتی
۴)انجام مطالعات بالینی بر روی تجهیزات پزشکی و اخذ تائیدیه های ملی و بین المللی با مشارکت مراکز علمی و تحقیقاتی بزرگ کشورنظر دهید