بزرگی خوش خیم پروستات که اصطلاحاً آدنوم پروستات گفته می شود ، شایع ترین تومور نئوپلاستیک مردان است. رشد و تغییر شکل پروستات در طول زندگی یک مرد با ایجاد بزرگی خوش خیم پروستات(BPH) کیفیت زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. BPHیکی از شایع ترین و عذاب آورترین اختلالات در جمعیت مذکر است. هیچ معاینه فیزیکی یا تست آزمایشگاهی یا تصویربرداري اختصاصی براي BPH وجود ندارد و تشخیص این بیماري با تجمیع داده هاي مختلف و رد سایر تشخیص هاي افتراقی انجام می شود.
انسداد خروجی مثانه (Bladder Outflow Obstruction) در اثر هیپرپلازي خوش خیم پروستات شایع ترین مشکل ارولوژیکی است که مردان با سن بیشتر از 50 سال را درگیر می کند. Trans Urethral Resection of Prostate (TURP)استاندارد طلایی درمانی براي علائم انسداد ادراري ثانویه به BPH در اکثر مراکز بوده و یکی از شایعترین اعمال جراحی انجام شده توسط ارولوژیست ها می باشد.هرچند این عمل از دسته اعمال جراحی
minimally invasive می باشد، می تواند منجر به یک سري عوارض شامل هماچوري، بی اختیاري ادراري، سوزش ادراري و برداشتن ناکامل آدنوم شود.
شایع ترین عارضه TURP خونریزي قابل توجه حین و بعد ازعمل و Clot Retention
می باشد. خونریزي حین عمل می تواند منجر به افزایش شانس سایر عوارض از طریق
کاهش دید جراح شود.
خونریزي حین عمل دید جراح را کاهش می دهد که می تواند منجربه افزایش زمان عمل، سوراخ شدن کپسول و افزایش جذب مایع و افزایش نیاز به شستشو می شود که هر کدام از آنها ریسک فاکتوري براي سندرم TURP و سپسیس می باشد. شستشوي مثانه باید تا زمانی که خونریزي کنترل شود ادامه یابد که این امر هزینه بر است و نیاز به بستري را بیشتر می کند.
اگر شستشوي مثانه کمتر از استاندارد انجام شود یا اگر خونریزي شدید باشد لخته خون در مثانه می تواند منجربه انسداد کاتتر شود و منجربه ناراحتی بیماران در نتیجه Clot Retention
شود. در جراحی به روش TURPتا 24 ساعت پس از عمل و با صلاحدید پزشکاز طریق سوند
ادراري، شستشوي مثانه جهت جلوگیري از لخته شدن خون در ادرار انجام خواهد گرفت.
در صورتیکه در فرآیند شستشوی مثانه اختلالی ایجاد شود و فرآیند شستشو با مشکل مواجه شود احتمالا انسداد مایع و لخته در مثانه وجود داشته و احتمال پارگی مثانه افزایش می یابد. به همین پیشگیری، تشخیص و برطرف کردن به موقع انسداد و لخته موجود از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
نظر دهید